مَیلش

بسم الله الرحمن الرحیم

مَیلش

از جمله رسوبات فرهنگ کمونیستی در فرهنگ تاجیکان، جایگزین شدن بعضی از واژگان پرکاربرد به جای بعضی از واژگانی است که بار ایدئولوژیکی دارند. یکی از این واژگان "میلش" است که به صورت گسترده جایگزین "خداحافظ" ، "در امان خدا" و واژگان و عبارتهای مشابه شده است . امروزه به هنگام پایان هرگونه ارتباطی با تاجیکان اعم از تلفنی یا حضوری تقریباً واژه "مَیلش" را می شنویم که بیانگر ختم  ارتباط است . البته در بعضی از مواقع عبارت "تا بازدید"، " تاواخوری آینده" ، "تا دیدنَ " هم استفاده می شود. "میلش" از نظر لغوی معادل "رضایتمندی" است و کاربردهای بسیار دیگری هم دارد برای مثال اگر از تاجیکی درخواست کنید که کاری را برای شما انجام دهد اگر موافق طبعش باشد با گفتن " میلش" موافقت خود را اعلام می دارد . البته امروزه به مرور برخی  واژگان با بار معنایی ایدئولوژیکی همچون "خیر"، "در امان خدا" ، "خدانگهدار"، "خدانگهبان"، "در پناه خدا" و "به خدا می سپارمت" هم دارد رواج می یابد. 

/ 0 نظر / 71 بازدید