Сиёсатгузории фарњангї

. Њамчунин густариши бори мафњумии фарњанг аз њавзаи нигаришњо, боварњо ва арзишњо ба њавзаи нимодњо ва нишонањо бавижа мањсулоти фарњангї ва вуќуи тањаввулоти шигарф дар низомњои иртиботии зарурати сиёсатгузорї ва барномарезии фарњангиро дучандон намудааст.     Дар гузаштаи начандон дур ин тасаввур матрањ буд, ки ё имкони сиёсатгузории фарњангї вуљуд надорад, ё мушкил он ќадар зиёд аст, ки амалан монеи сиёсатгузорї дар арсаи фарњанг мешавад, аммо имрўз дар амал ва назар ин ин бањс ба таври умумї пазируфта шудааст, ки дар њавзаи фарњанг метавонад ба маънои илмии сиёсатгузорї сурат гирад.

Дар тўли таърих миллатњо барои њифз ва нигањдошти аносири фарњангии худ ва боландагї ва пўёии он талошњои фаровонеро ба амал овардаанд. Пас аз љанги дуввуми љањонї ва истиќлоли бисёре аз кишварњои мустаъмараи собиќ навъе худогоњии миллї дар ин кишварњо падидор мешуд. Соњибназарон ва масъулони давлатии онон камо беш ба он чи тавассути љомеашиносон ва муаррихон ба миллатсозї таъбир шуда, яъне кўшиш дар љињати якпорчасозии аќвом, вањдати фарњангї тавоифи гуногун созондаи як миллат, эљод ва густариши огоњї нисбат ба миллият ва њуввияти фарњангии миллї дар ин кишварњо, алоќаманд шуданд ва бар ин асос кўшиданд то бо навъе сиёсатгузории фарњангї дар љињати равшан сохтан ва таќвияти њуввияти фарњангии мардум бикўшанд то вањдат ва инсиљоми миллиро таќвият карда ва ба сатри муносибе барои тавсеаи миллї фароњам кунанд. Дар давраи њозир њам давлатњои кишварњои дар њоли тавсеа, ба дунболи мудохила дар умури иќтисодї, мудохила дар умури фарњангиро дар дастури кори худ  карор доданд, бо ин тављењ, ки њамон тавр ки инсонњо њаќ доранд аз бењдошт, шуѓл ва ќонун бањраманд шаванд, њаќ доранд ба унвони њуќуќи башар ва шањрвандї, аз фарњанг ва осори он њам бањраманд шаванд. Мањсулоти фарњангиро масраф намоянд, дар халоќиятњои фарњангї наќш дошта бошанд. Дар кишварњои санъатї ниёз бо афзоиши рифоњ ва ниёз ба имконоти фарњангї барои гузаронидани  авќоти фароѓат, мудохилаи давлатњо дар ин умурро афзоиш медињад. Бад ин тартиб мудохила дар умури фарњангїњамонанди мудохила дар умури иќтисодї ва рифоњи моддї дар бисёре аз кишварњо мавриди таваљљўњќарор мегирад. Албатта дидгоњњои мухталифе дар мавриди асли мудохилаи давлат дар умури фарњангї матрањ аст ва давлатњо посухњои мутафовитеро ба ин пурсиш додаанд. Бархе давлатњо умури фарњангиро масъалаи марбут ба фард медонанд ва мудохилаи давлатро дар ин умур хилофи озодї ба шумор меоваранд. Аммо дар њамин кишварњо њам ба таври мутамарказ ва дар ќолаби созмонњо, ширкатњ

/ 0 نظر / 5 بازدید