ترجمه منظوم سوره بینه

سوره بینه

Сураи Байина

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

نه افراد مشرک نه اهل کتاب

نَشُستند دست از ره ناصواب

На афроди мушрик  на аҳли китоб ,

Нашустанд даст аз раҳи носавоб .

مگر آنکه روشن­دلیلی عیان

بر آنها ز یزدان بگردد بیان"1"

Магар онки равшандалеле аён ,

Бар онҳо зи Яздон бигардад баён . (1)

رسولی از ایزد نماید ظهور

قرائت کند، پاک­آیات نور"2"

Расуле аз Эзад намояд зуҳур ,

Қироъат кунад, покоёти нур . (2)

که متنش بود محکم و استوار

بگوید فرامین پروردگار"3"

Ки матнаш бувад муҳкаму устувор ,

Бигўяд фаромини Парвардигор . (3)

ولی تا که قران بیامد فرود

نه ترسا برآن داد دل نه یهود"4"

Вале то ки Қуръон биёмад фурўд ,

На тарсо бар он дод дил  на яҳуд . (4)

اگر چه که بودند مامور آن

سپارند دل بر خدای جهان

Агарчи ки буданд маъмури он ,

Сипоранд дил бар Худои Ҷаҳон .

برای خدا دل نمایند صاف

نورزند از راه حق انحراف

Барои Худо дил намоянд соф ,

Наварзанд аз роҳи Ҳақ инҳироф .

نسازند ترک نماز و زکات

که دین از همین راه یابد حیات"5"

Насозанд тарки намозу закот ,

Ки дин аз ҳамин роҳ ёбад ҳаёт . (5)

از اهل کتاب آنکه کفر آورد

دگر، هر که بر شرک رو می­برد

Аз аҳли китоб он кӣ куфр оварад ,

Дигар, ҳар кӣ бар ширк рў мебарад .

نمایند در نار دوزخ خلود

که بدتر از این­ها در عالم نبود"6"

Намоянд дар нори дўзах хулуд ,

Ки бадтар аз инҳо дар олам набуд . (6)

ولی بهتر از مومن راست­کار

کسی نیست بهتر بِهَر روزگار"7"

Вале беҳтар аз мўъмини росткор ,

Касе нест беҳтар беҳар рўзгор . (7)

خداشان دهد اجر باقی­جَنان

که باغیست جاوید و آبش روان

Худошон диҳад аҶри боқиҶанон .

Ки боғест Ҷовиду обаш равон .

از آنهاست خشنود پروردگار

رضایند آنها هم از کردگار

Аз онҳост хушнуд Парвардигор ,

Ризоянд онҳо ҳам аз Кирдигор .

مقامی چنین هست زان­کسی

که ترسد زپروردگارش بسی"8"

Мақоме чунин ҳаст з-онкасе ,

Ки тарсад зи Парвардигораш басе . (8)

/ 0 نظر / 3 بازدید