همت بلند

بسم الله الرحمن الرحیم

همت بلند(داستان کوتاه با الفبای نیاکان و نثر تاجیکی)

*دادرجان یک سوم اقلاً ارزانترش کن، من دوتا خریدنی هستم، پولم نمیرسد.

**طغری نمی گیرد اپه، همین یک سوم هم برای من خیلی مهم است. پنجاه سوم آخرسوداش است.

*آخر دیگر به راه کرایم نمی رسد، یک سوم راه پولیم را گذشت کن.

**اپه مثل جوگی ها گدایی نکن نمی توانم . و از پسرچه ای که چند مدت منتظر ایستاده شاهد دعوای آنها بود با دغلی پرسید: به تو چه درکار است؟

***این یخ ماس چندسوم؟پرسید پسرچه

*سه سوم جواب داد با عصبانیت

***دوسومه هم یگان چیز دارید؟

*من یخ ماس یک سوم و دوسومه ندارم... پیچینی دوسومه دارم، با قهر پاسخش داد.

- سه سومه ژولیده و قجیم شده ای را که در این گرمای طاقت فرسای تابستان با مشقت زیاد با پاکت فروشی به دست آورده بود دادو گفت :

***یک تا پیچینی بدهید.

- پسرک پیچینی را برداشته طرف در برآمد روان شد.

*بقیه ات را نمیگیری. یک سوه را دراز کرده پرسید فروشنده.

***نی رحمت . این یک سومه به شما بیشتر لازم است.

 

همان داستان با نثر فارسی

*آقا صدتومان اقلاً ارزانترش کن، من دوتا می خوام، پولم نمیرسد.

**نمی شود ، همین صد تومان  برای من ماندنی است. پنج هزار تومان قیمت آخرش است.

* صد تومان را تخفیف بده . کرایه راه برایم بماند.

** گدایی نکن نمی توانم. و از پسربچه ای که مدتی شاهد دعوای آنها بود با لحنی بد پرسید: تو چی می خواهی؟

***این بستنی چنداست؟

* با عصبانیت جواب داد 200 تومان

***صد تومانی چی دارید؟

* بستنی صدتومانی ندارم... بیسکویت دارم.

- دویست تومانی مچاله شده ای را که در گرمای طاقت فرسای تابستان با مشقت زیاد از پاکت فروشی به دست آورده بود دادو گفت :

***یک بیسکویت بدهید.

- پسرک بیسکویت را گرفت و طرف درب دوید.

*بقیه پولت را نمیگیری.

***نه ممنون. این صدتومان برای شما بیشتر لازم است.

 

 

(داستان کوتاه همت بلند با الفبای سرلیک)

Ҳиммати баланд

-Додарҷон як сӯм аққалан арзонтараш кун,  ман дуто хариданӣ ҳастам ,пулам намерасад.

-Тӯғрӣ намегирад апа ,ҳамин як сӯм ҳам барои ман хеле муҳим аст,50сӯм охири савдошай.

-Охир дигар ба роҳкироям намерасад, як сӯми роҳпулиамро гузашт кун.

-Апа мисли ҷӯгиҳо гадоӣ накун,наметавонам арзонаш кунам-  ва аз писарчае,ки чанд муддат мунтазир истода шоҳиди даъвои онҳо  буд, бо дағалӣ  пурсид:Ба ту чӣ даркор аст?

-Ин яхмос чанд сӯм ?-  пурсид писарча.

-3 сӯм-  ҷавоб дод бо асабоният.

-2 сӯма ҳам ягон чиз доред?

-Ман яхмоси 1сӯмаву 2сӯма надорам,печении  2сӯма дорам-бо қаҳр посухаш дод.

3 сӯмаи жулидаву ғиҷимшудаеро ,ки дар ин гармои тоқатфарсои тобистон бо машаққати зиёд бо пакетфурӯшӣ ба даст оварда буд,доду гуфт:

-Якто печенӣ бидиҳед.

Писарак печениро бардошта тарафи дари баромад равон шуд.

-Бақияатро намегирӣ?-яксӯмаро дароз карда пурсид фурӯшанда.

-Не раҳмат , ин як сӯма ба шумо бештар лозим аст.

Дилафрӯз  Қурбонова       28-10-2012

/ 0 نظر / 4 بازدید