خط کرلیکАло эй мавчҳои варшикаста,
Зи ман туфон биёмузед.
Ало эй абрҳои бе сару пой,
Сиришк аз ман барандузед.


الا ای موجهای ورشکسته!
زمن طوفان بیاموزید
الا ای ابرهایبی سر وپای!
سرشک از من براندوزید


Ало эй сафҳаи дарё,
Чу борон бар ту омезад,
Бигу бар ёри ман, ки у,
Ба зулфат гул биёвезад.


الا ای صفحهدریا!
چو باران بر تو آمیزد
بگو بر یار من که او
به زلفت گلبیاویزدАло дарё, ало эй мавчҳоят,
Ба сони синаҳои бардамида,
Замоне, то ба субҳи соф,
Ба суйи қуллаҳояш ман хазида.


الادریا! الا ای موجهایت
به سان سینه های بر دمیده
زمانی تا به صبح صاف
بهسوی قله هایش من خزیدهЧу сони мавчҳоят мехазидам,
Миёни бозувони хурд.
Ду дастам дар камарбандаш,
Чу мавчат ғутаҳо мехурд.


چو سانموجهایت می‌خزیدم
میان بازوانی خُرد
دو دستم در کمربندش
چو موجت غوطه‌هامی‌خوردЧу мавчат бусабахшй буд,
Ба соҳилҳои лабҳояш.
Ба мавчат маҳ чило дорад,
Танам бар тан ба шабҳояш.

چو موجت بوسه بخشی بود
به ساحل‌هایلب‌هایش
به موجت مه چلا دارد
تنم بر تن به شبهایشЧилои ғабғабаш ҳар шаб,
Ба руйи бистарам мерехт,
Арақ аз ҳар тори муйи у,
Ба руйи синаам мебехт.


چلای غبغبش هر شب
به روی بسترم می‌ریخت
عرق از تار موی او
بهروی سینه ام می بیختАло дарё, ало эй сафҳаи зебо,
Ки рангин кардам имшаб сафҳаатро,
Маро бахшо, маро бахшо, маро бахш,
Ки ғамгин кардам имшаб сафҳаатро.


الا دریا! الا ای صفحه زیبا!
که رنگین‌کردم امشب صفحه‌اترا
مرا بخشا،مرابخشا،مرابخشا
که غمگین کردم امشب صفحه ات را

Байни ишки ману ту
بین عشق من وتو
Байни ишқи ману ту отифаи марзи Илоҳ аст!
Ту набишкан, ки варо, чону дилам, сахт гуноҳ аст!


بین عشق من وتوعاطفه مرز الاه است
تو نبشکن،که ورا،جان ودلم ،سخت گناه استБайни лабҳои ману ту аташи бусаи гарм аст,
Байни оғуши ману ту ҳавасу оташу шарм аст.


بین لب‌های من وتو عطش بوسه گرم است
بین آغوش من وتو هوس و آتش وشرم است


Байни мо сарҳади хоҳишу ҳавас буд, вале ку?
Субҳи мо валвалаи бонги чарас буд, вале ку?

بین ما سرحد خواهش و هوس بود ولی کو؟
صبح ما ولولهبانگ جرس بود ولی کو؟Субҳи мо бусаситониву ҳамоғушу вафо буд.
Субҳи мо чони ба чониву гулоғушу сафо буд.


/ 1 نظر / 3 بازدید
دوست

سلام ، شما بهتر میدانی که خط یک شکل قراردادی برای ارتباط است. زیبایی و زشتی آن هم برای هر فردی، تعبیر خاص خود را دارد . نظیر ضرب المثل معروف که گفته اند سوسکه به فرزندش می گفت: قربون دست و پای بلوریت بروم. بنابراین ما پارسی زبانان از رسم الخط زبان خود لذت می بریم و روسی های هم از رسم الخط خودشان . ما از اشعار حافظ و مولانا و باباطاهر لذت می بریم و غربی ها هم از گوته.