گهواره ناز

مردی است بی‌صبر و طاقت، ساده دل وزودباور، رحم دل و شعله‌خو این "کامران".  و از همین روی هر چه در دل دارد، بی‌ابا،  تند و بی‌ریا می‌گوید. اگربشنود، که در آن گوشة دنیا سر کسی درد میکند در چشمان درشت وگوسفندی‌اش بی‌اختیار اشک می‌جوشد و شانه های فراخش می‌لرزند. گاهی هم از غلیان اضطراب می خندد: اما نه در خنده‌اش شادی فراوان است، نه گریه اش اندوه گران دارد.

اوایل معلمی می‌کرد، اما به جبر روزگار حالا استای نجار وطنش است. وطنی که در  دامنه کوه با غرور و برف پوش آرام است و مردمی دارد با صفا و صمیمیت ، امروزه در روستایش  یگانه کسی است، که در جشن و سور، ماتم وعزای مردم پیش از همه حاضر می‌شود، خواه خبر کنند، خواه بی خبرش گذارند با این حال امروز، غیرمنتظره به معرکة" بی بی صدفماه" دیر رسید. از درب حیاطی که مملو از جمعیت بود وارد شد ، چشمش به کُندة  درخت سیه‌بید که افتاد در مغز استخوانش سوزشی دوید. آب دیدگانش را با عذاب فرو نشاند و به یکی دست داد و با دیگری با اشاره‌ سر سلام گفت و آنگاه جانب دالان رفت. دالانی که در آن چند نفر اره و تیشه به دست ایستاده بودند.

ایستاده‌اند، در زیر گهواره‌ای، که آویزان است ازسقف. و با چهرة غم‌آلود به گهوارة لرزان و آویزان نگریسته، شانه درهم می‌کشیدند. در نزدشان چند شاخة نوبوریدة  از درخت سیه‌بید خوش بوی هم بود.

آمدن "کامران" را دیدند و  بر لبانشان خیالی ازتبسم دمید.

کامران خاموشانه با آنها دست داد......

   - شاخه‌ها را یک اندازه ببر. ...دسته‌ها را یک متری ارّه کن.  ...  به بالای شاخه‌ها پنجره برین گذار. - ... - بوبند.- ... - چپه گردان.- ... - شاخه ترکه توت بیار. - ...- به طرف راست بند. .......

- چه کار می‌کنی، کامران؟

- گهواره می‌سازم.

- چه گهواره ای؟

- خاموش، بعد می‌فهمی.

...

- یک سجاده نمازبیار.

...

مگرکار جوان های روستاها به دلش ننشسته است  ،  که اجزاء گهواره را جدا کرد و از نو بست، ....... بی‌گپ و گفتی و از دالان بیرون آمد. به هیچ کس اعتنایی نکرد  ، لب سکوی درب دالان نشست .... بدون عادت آن قدر اندیشه‌مند می‌نمود، که می‌گفتی در فکر نوسازی دنیاست.

به گهواره‌ای، که خود ساخته است، چشم دوخت. از بالای گهواره خیره­خیره به همه اجزا و تزئیناتش نگاه کرد...گهواره‌ای، که آن جا آویزان است،  هر چند رنگهایش  رفته است اما نقشهایش  برجاست. گهواره‌پوش هم کهنه و فرسوده  به نظر می‌آید.

کامران به گهواره‌ای می نگرد، که خودش ساخته است.

عادّیست. چون نگاه پسر بچه گان به  اسپ چوبینشان  عادّیست،  اسپ چوبین با­ر گرانی را بر دوش خواهد گرفت. بار حسرت، با­ر نامرادی را! اما  نقش و نگار،  گل و گُلکاری  نمی‌کنند آن را. دستبند و پابند هم ندارد. بازیچه و مُهره‌ چشمی نمی‌آویزند بر آن.

درون  گهوارة  نو کسی نخفته است. ... اما حالا می‌خوابانند.

گهوارة نو را گردان می‌کنند، امروز. ولی گهوارة زیر سقف باز حیران و خالی است. سالهاست، که نجنبیده است. از آن بوی کودک نمی‌آید...لالایی  را نشنیده است.

دل کامران می‌سوزد: « بی بی، بی بی! چرا همان وقت گهواره را ندادی به کسی ....چرا بند دل و جگرم را پاره کردی؟.»

صاحب گهوارة نو و کهنه خواب است. شیون او را نمی‌شنود.

نگاه کامران بالای دالان خزیده، به خانه وارد می‌شود؛ آن جا " بی بی نزاکت و زیبا "کنار بستر نشسته، برای گهواره‌بندان لباس می‌دوزند. از یک گوشة پارچه سفید، رشته ای کشیده می‌گیرند. رختها را بالای هم انداخته ،  می‌دوزند.

"مهتاب" و" ناردانه" هم آمدند. چیزی هم همراه دارند برای گهواره‌بندان.

 شوهرانشان ؛  "شاهین" و "حبیب" هم می‌آیند. "جمیله" با روبندی که تا بالای بینی اش را پوشانده است، چادر در دست می‌آید. عادت قدیمه اش راکنار گذاشته  است امروز، چادرش را سر نکرده است.

از آشپزخانه فغانة دود تلخ می‌برآید. آن جا آب گرم می‌­کنند، تا بی بی را پیش از گهواره‌بندان غسل دهند...آتشدان بی بی هم عزادار است.

کامران از جای بلند شد، به دار و درخت، به افق، به آسمان نگریست: «در چلّة زمستان آفتاب و سبزه را ببین، نه بوی زمستان دارد و نه بوی بهار... » -غر-غر کرد و دستها را بر پشتش گره کرد و از خانه بیرون  رفت.

پس از ساعتی، همان طور مبهوت، ولی بی‌حال تر به حیاط وارد شد.

- شاهین، که عادت او را در چنین روزها می‌دانست. شانه‌های خاک‌آلودش را گرفت و گفت : چه خبر چطوری؟

- خوبم، خاک نرم و تازه بود.....

- در کدام طرف کنده‌اند؟

- نزدیک پنجرة خانه سعید.

- چرا کنار پنجرة خانه سعید؟

-سعید آن جا را اختصاصی کرده است. برای خویش و تبارش

- ولی کامران: کدام مُرده بی گور مانده است، که سعید از حالا نگه داشته است زمین خلق را. همین گپ و گفت را هم  بشنود، ناراحت می‌شود...کو، خیری، بعد از رفتن ما..... از خاک گور هم سیری ندارد مردک... برای اولادش...تا یکجایه باشیم ....

-کامران متفکرانه رو به آسمان کرد و توبه ای گفت و ادامه داد: درهمین دنیای وسیع به خویش و تبار امید نیست... آنوقت او به دنبال این است که استخوانهای خویش و تبارش را در یک جای جمع کند....نمی داند که آخرش معلوم نیست از خا ک کجا استخوانهایش بیرون می آیند .

- همین است کامران. در این خاک تنگ به تنگ هم آدم خواب است. بیهوده نمی‌گویند، که روز رستاخیز از یک سم گاو هفتاد هزار آدم برمی خیزد. همین طور است  نه، با­با شریف؟

- درست می گوید شاهین. حکایت است، که اسکندر ذوالقرنین دم مرگ به دوستی وصیّت می‌کند، که بعد سه روز دفن به سر خاکم بیا و فریادم کن،  تا  از احوالتم  برایت‌بگویم. روز سوّم، دوست اسکندر سر خاک می‌آید. «اسکندری!» می‌گوید. هیچ کس جواب نمی‌دهد. باز فریاد می‌کند: «اسکندر!» باز جواب نیست. بار سوّم «اسکندر ذوالقرنین» گفته فریاد می‌کند، اسکندر جواب می‌دهد. دوست اسکندر می‌پرسد، که چرا بار اول و دوّم جواب ندادی؟ مگر آوازم را نشنیدی؟

- چرا شنیدم ولی، هفت اسکندر یک جا خوابیم. دو بار اوّل حیران شدیم کدام  یک ما را صدا می‌زنی. بار سوّم، که اسکندر ذوالقرنین گفتی، دانستم، که مرا صدا کردی.

-کامران با درد و حزن آلود به آهستگی گفت : هیچ کار دنیا بی‌حکمت نیست، .... سر هر یک کردار خود ‌اندیشه می‌باید. بعضیها کیسه‌ها را پُر کرده، از پی سنگ مرمر، آواره گورها شده‌اند. چه لازم باشد  این دبدبه،  این خودنمایی. از بزرگترها شنیده‌ایم، در کتابها خوانده‌ایم،  که گورستان بعد از صد سال باید کشتزار شود. ...، همین توت­زار سر خرمن را ماها به یاد داریم که گورستان بود. اگر از دورة حضرت آدم همین طور  می‌کردند، تا امروز  برای مُرده و زنده جایی نمی‌ماند.

- به جایی همه این کارها سر قبر پدرت یک نهال بنشنان، هم بالای خاکش را سایه می‌کند، هم یک پرّنده لانه می‌سازد، صواب می‌گیری...

- به من باشد، دلم نمی‌سوزد، برای همین جور گور و مُرده، دلم به قدر ارزن  هم نمی‌سوزد. در وقتش گور شهیدی را سنگ‌دیوار می‌کردند، مقبره می‌ساختند، زیارتگاه می‌شد. امروزه  چه؟ هر که زورش رسید، اطاقی بر روی گور ساخته، من شاه جهانم می‌گوید. نه یک کس زیارت می‌کند آن را، نه خبر می‌گیرد. سنگ مرمر، هم که نشاند بر روی قبر، گویا وظیفة فرزندییش ادا شده است آقا  .

-چرا دلتنگ هستید،  مردک زورش رسیده است، کرده است! چرا این قدر خون دل می‌خورید.

از این ایرادی که صفا گرفت کامران ذوق کرد. 

- خدابیامرزاستا منّان عجب مرد خوبی بود. درب مغازه اش، که می آمدی دلت  شاد شاد میشد. انگار مغازه اش باغی بود در باغ دیگر پر از صفا و سرزندگی  دلت نمی خواست از آنجا پای بیرون گذاری .... امروز برو  و حال روز را بببین  نه دری مانده است و نه دیوار. موش‌خانه شده است. صفاجان، اقلاً در و دیوارش را سرو سامان بده . همان ماشینهای را، که مردم برای تعمیر می‌آورند از زیرچشم بچه‌ها  دورکن. قبر پدر ما، که تیشه و کلنگمان را کجا می‌بندیم. به خاطر موی‌سفید پدرت می‌گویم این را، باز ناراحت نشوی. خودت می‌دانی-ما با پدر خدابیامرزت نان و نمک خورده بودیم...

-عیب سیری و تمامی باشد.

-سیری و تمامی چه عیب دارد. آدم شهرت پرست زیاد شده است. هفتة گذشته از شهرآمدم، از جنازة خدا بیامرز منصور. ازپشت سرتابوت تا قبرستان رفتم. در بالای یک قبر سنگ مرمری کار گذاشته اند، که رویت را در آن می‌بینی انگاری آئینه است. در میانه سنگ عکس مرحوم را هم، آن قدر، زیبا کار گذاشته اند، که گویا زنده باشد. سنگ و استای  سنگ کار  را از خارجه آورده‌اند گفته اند. قبر یک آشپز که نیست ، بلکه قبر یک رئیس بزرگ است. راستش حالم بد شد..... آخر، این تابوت سنگی از حساب کی آمده است. این هم شهرت شد، آبرو شد؟

-صفا معترضانه گفت: وقتی خودمان سنگ مرمر و سنگ‌تراش نداشته باشیم ، چه کار کنند، بیچاره‌ها!

- بیچاره ...کی بیچاره است .... این طایفه‌ها.... اگر صحبت در سر سنگ باشد، الان در ده خودمان، انواع سنگ در بازار هست. اگر صحبت در سرسنگتراش باشد، چند بچه، راهی کنید، ببینید چند سنگت

/ 1 نظر / 3 بازدید
بهار

سلام یاد داستان های " دولت آبادی یا علی اشرف درویشیان" افتادم. قالب جدید وبلاگ مبارک[گل] در ضمن برخی نظرات حذف شده, تعمدی بوده؟