"سقازنی"

بسم الله الرحمن الرحیم

"سَقازنی"

یکی از سرگرمی های رایج امروزه در تاجیکستان "سقازنی" است و برای این منظور تالارهای متعددی در گوشه و کنار شهر دوشنبه و سایر شهرها و نواحی و حتی بعضی از روستاها و قشلاق ها گشوده شده است.

"سقه" یا "سقا" در فرهنگ عامیانه مردم تاجیکستان به "بی جیلی" گفته می شود که توسط "بی جیل بازان حرفه ای" و به تعبیر دیگر "بی جیل باز زور" درون آن خالی شده و از سرب پرگردیده است تا "وزنین" شده و در بازی بر "بی جیل" حریفان غالب گردد.

امروزه هرچند که دیگر "بی جیل" و "بی جیل بازی" از رونق سابق برخوردار نیست و تنها "بچه های میده" که امکان دسترسی به تلویزیون و موبایل و بازیهای امروزی را ندارند آنهم در قشلاق ها خود را با آن سرگرم می سازند ولی در شهرها "سقا بازی"،  "میده" و "کلان" نمی شناسد و این بازی رواج بسیار دارد.

البته سقا به .... هم گفته شده و در هنگام عصبانیت بچه ها طرف خود را به سقایشان حواله می دهند.

"سقازنی" = بیلیارد

"بی جیلی" = قاپ

"وزنین" = سنگین

"بچه های میده" = پسربچه

/ 2 نظر / 3 بازدید
دوست

قاب بازی حدود 50سال پیش در ایران به ویژه در تهران رواج داشت. واقعأ مردم تاجیک در برخی از رسومات خود در فضای فرهنگی 50سال پیش ایران قرار دارند. البته این در همه موارد عیب نبوده بلکه حسن است. مهمترین ممیزه آن این است که جامعه تاجیکستان هنوز هویت سنتی خود را حفظ کرده است و گرفتار هنجارها و ارزشهای جوامع صنعتی نشده است. اما تصور میکنم برخی تغییرات متناسب با تغییرات اجتماعی تحمیلی از فرهنگ عمومی جهان اجتناب ناپذیر باشد و این جای افسوس دارد.

مرتضی اشرافی

سلام آقای اسدی اگر معادل فارسی برخی از کلمات را در آخر متن نیاورید احتمالا فهما شدن آن برایمان کمی سخت شود؟ همان طور که آقای دوست اشاره ای به تفاهم میان برخی از سنت های ایرانیان و تاجیکان دارد شما هم بهتر بود یک مقداری به این امر بیشتر می پرداختید تا بهتر بتوان مطالب را درک نمود.