ترجمه منظوم سوره نصر

سوره نصر

Сураи Наср

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

چو یاری و پیروزی از کردگار

پدیدار گردد در این روزگار"1"

Чу ёриву пирузӣ аз Кирдигор ,

Падидор гардад дар ин рўзгор . (1)

ببینی همه دسته­دسته ز راه

بیایند در دین یکتااله"2"

Бибинӣ ҳама даста - даста зи роҳ ,

Биёянд дар дини Яктоилоҳ . (2)

 

ستایش­کنان گوی تسبیح رب

وز او ساز آمرزشی را طلب

Ситоишкунон гўй тасбеҳи Раб ,

Ва з-Ў соз омурзиширо талаб .

که توبه پذیرست او بیگمان

ببخشاید از رحمتش مردمان"3"

Ки тавба пазир аст Ў  бегумон ,

Бибахшояд аз раҳматаш мардумон . (3)

/ 0 نظر / 5 بازدید