زبان دولتی در تاجیکستان

 و از روز اول اکتبر که مصادف با روز آموزگار در تاجیکستان است برنامه های مفصلی در ارتباط با روز زبان تاجیکی در حال اجرا ست .

تاجیکان هرچند به فارسی شیرینی تکلم می کنند امابیشتر آنها  از نوشتن به خط زیبای فارسی یا به تعبیر خودشان«خط نیاکان» ناتوانند.خط فارسی در تاجیکستان در دورۀ شوروی کنار گذاشته شد و جای خود را نخست به خط لاتینو سپس به خط سرلیک (روسی) داد. هم اینک زبان تاجیکی به خط روسی که البته تااندازه‌ای با گویش تاجیکی هماهنگ شده، نوشته می‌شود. سرلیک یا کرلیک (Кириллица ) الفبایی است که از الفبای یونانی گرفته شده و برملت‌هایی که زیرسلطه روس‌ها بوده‌اند تحمیل شده است.

1

2

3

4

5

А

Б

В

Г

F

اَ

ب

و

گ

غ

6

7

8

9

10

Д

Е

Ё

Ж

З

د

یِ

یا

ژ

ز-ذ-ض-ظ

11

12

13

14

15

И

/ 0 نظر / 5 بازدید