عسکر بچه

فراخوان  خدمت سربازی در تاجیکستان دو بار در سال و به مدت دو ماه در فصل های بهار و پاییز می باشد. همه ساله با توجه به شرایط و نیازهای نیروهای حربی  حدود 50 درصد از جوانانی که مشمول خدمت سربازی می باشند، به دلایلی از جمله پزشکی برای انجام خدمت سربازی نامناسب تشخیص داده می شوند. آنها تحت معالجه قرار نگرفته و در احضاریۀ بعدی هم واجد شرایط انجام خدمت سربازی نخواهند شد. البته تاجیکستان جهت وادار نمودن این گونه افراد جهت دریافت معالجه و کسب شرایط برای انجام خدمت سربازی هیچ نوع مکانیسم خاصی ندارد.همچنین حدود یکصدهزارنفر از جوانان مشمول خدمت سربازی در سال 2010 از کشور خارج و عمدتا" در روسیه بکار مشغول می گردند و به علت اینکه از خدمت سربازی معاف گردند تا بیست و هفت سالگی برنمی گردند. همچنین افرادی که دو بچه یا بیشتر دارند، تنها پسر خانواده هستند، یا در دانشگاه درس می خوانند، از خدمت معاف بوده و آنها که تحصیلات عالیه خود را تمام میکنند تنها یکسال عسکر بچه خواهند بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید