دوگانیک

بسم الله الرحمن الرحیم

دوگانیک

در تاجیکستان یک باور عمومی وجود دارد که "دوگانیک ها " ( دوقلوها)  خودشان نام دارند بنابر این اگر هردو قل دختر باشند "فاطمه زهرا " نامیده می شوند و اگر این دوقل پسر باشند" حسن و حسین " نام می گیرند اگر یک قل دختر ویک قل پسر باشد امکان انتخاب بیشتر می شود، چرا که قل پسر "حسن، حسین و یا طاهر" نام گرفته و قل دختر یا "فاطمه و یا زهرا ". جالب این است که بر اساس همین باور عمومی این اسامی برای غیر دو قلوها گذاشته نمی شود و با احتمال بیش از 90درصد اگر با کسی آشنا شوید که نامش حسن ، حسین، طاهر، فاطمه و یا زهرا باشد می توانید از احوال قل دیگرش پرسان شوید.

/ 1 نظر / 7 بازدید
بهار

سلام جالب است تاجیکان با این که اکثرا اهل تسنن هستند از نام حسن و حسین استفاده می کنند.