قنات

بسم الله الرحمن الرحیم

قنات

اگرچه مردم تاجیکستان با مشکل آب نوشاکی (آشامیدنی) مواجه هستند و تنقیسی (دشواری) می کشند اما مهم نیست . مهم این است که این کشور دارای بیشترین آب شیرین آسیا بوده و کشور آبهای مصفا نامیده می شود . در این کشور که بیش از 93 فائز(درصد) آن کوه است و از نظر زمین کارم( کشاورزی ) در تنقیسی (کمبود) به سر می برد اما برای رفع این مشکل چاره هایی هم اندیشیده شده است ازجمله بکارگیری نساس (پمپ) و حفر چاههای عمودی( نمی دانم آیا امکان حفر چاه افقی هم هست یانه). البته  در تاجیکستان آرزوی خیلی ها داشتن قنات است ولی از حفر قنات خبری نیست چرا که در آرزوی آن هستند تا با آن بتوانند به آرزوی دیرینه و شاید ذاتی بشر جامه عمل بپوشانند  . بله پرواز. قنات در تاجیکستان به معنای بال پرواز است و مجازاً به بچه های ( فرزندان پسر ) عائله ( خانواده ) هم گفته می شود چرا که خانواده ای که دو یا چند پسر داشته باشد در واقع به نهایت آرزوی خود رسیده و دارای بال پرواز شده است .

/ 1 نظر / 5 بازدید
هژیر تهرانی

یک جهان تشکر اکه مجید برای تهیه این همه مطالب نغز و نظر رس درباره فرهنگ تاجیکان. سلامت باشید