فرمان و قرار

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان و قرار

مطابق یک رویه از آغازین روزهای سال نو میلادی با صدور فرمان از سوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ویا قرارهای صادره توسط حکومت جمهوری تاجیکستان تعدادزیادی از مسئولین حکومتی جمهوری تاجیکستان تغییر کردند از جمله وزیر معارف و روسای دانشگاههای ملی و آموزگاری. امیدآنکه این فرمانها و قرارهای صادره برای مردم تاجیکستان و ایرانیان مرتبط با تاجیکستان اعم از دانشجو و... مفید باشد

متن این فرمان ها و قرارها بسیار جالب است به قالب این فرمان و قرارها توجه فرموده و با احکام عزل ونصب در ایران مقایسه فرمائید.

*******

مطابق ماده 69 سرقانون جمهوری تاجیکستان فرمان می دهم:

1- ......(نام فرد بدون هیچ لقب و..) با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه ...... آزاد کرده شود.

2- قرار مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود.

پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

امام علی رحمان

*******

مطابق ماده 96 سرقانون جمهوری تاجیکستان فرمان می دهم:

1- ...... (نام فرد بدون هیچ لقب و..) ، ............(عنوان مسئولیت)جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود.

2- قرار مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود.

پرزیدنت جمهوری تاجیکستان

امام علی رحمان

*******

حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می کند:

..... با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه...... آزاد کرده شود.

رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان

امام علی رحمان

*******

حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می کند:

..... ،..... تعیین کرده شود.

رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان

امام علی رحمان

/ 0 نظر / 12 بازدید