ترجمه منظوم سوره تین

سوره تین

Сураи Тин

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

قسم باد بر تین و زیتون و طور"1و2"

به مکه که امنست وز بد بدور"3"

Қасам бод бар тину зайтуну Тур , (1 ва 2)

Ба Макка  ки амнасту в-аз бад ба дур . (3)

که ما آدمی را چو پرداختیم

به نیکوترین سیرتش ساختیم"4"

Ки мо одамиро чу пардохтем ,

Ба некўтарин сираташ сохтем . (4)

سپس جایگاهش بکردیم پست

که در بدترینِ مراتب نشست"5"

Сипас Ҷойгоҳаш бикардем паст ,

Ки дар бадтарини маротиб нишаст . (5)

بجز آنکه شد مومن و راستکار

که پاداش او هست بس بیشمار"6"

Ба Ҷуз он кӣ шуд мўъмину росткор ,

Ки подоши ў ҳаст бас бешумор . (6)

ترا کرده مجبور از این پس، چه چیز

که گوئی دروغین بود رستخیز؟"7"

Туро карда маҶбур аз ин пас че чиз ,

Ки гўӣ  дурўғин бувад растхез ? (7)

خدا بهترین داورانست، نیست؟

که عدلش بهر حالتی بودَنیست"8"

Худо беҳтарин доваронаст , нест ?

Ки адлаш ба ҳар ҳолате буданист . (8)

/ 0 نظر / 3 بازدید