ترجمه منظوم سوره همزه

سوره همزه

Сураи Ҳумаза

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

 بسی وای بادا برآن عیب­جو

که غیبت کنندست پیوسته او"1"

Басе вой бодо бар он эйбҶў ,

Ки ғайбаткунандаст пайваста ў . (1)

که مالی فراهم نمود و شمرد

بجای خدا دل بثروت سپرد"2"

Ки моле фароҳам намуду шумурд ,

Ба Ҷои Худо дил ба сарват супурд . (2)

گمان کرد این ثروت و ساز و برگ

ورا جاودان دور دارد زمرگ"3"

Гумон кард  ин сарвату созу барг ,

Варо Ҷовидон дур дорад зи марг . (3)

ولی نه، بیفتد در آن آتشی

که خُردش کند شعله سرکشی"4"

Вале на , бияфтад дар он оташе ,

Ки хурдаш кунад шўълаи саркаше . (4)

چه دانی که آن«خُردکن شعله» چیست؟"5"

برافروخته آتشی ایزدیست"6"

Чӣ  донӣ  ки он “хурдкун шўъла “ чист ? (5)

Барафрўхта оташе эзадист . (6)

به دلها رسد شعله­اش جانگداز"7"

لهیبش بود چون ستونی دراز"8و9"

Ба дилҳо расад шўълааш Ҷонгудоз , (7)

Лаҳибаш бувад чун сутуне дароз. (8 ва 9)

/ 0 نظر / 3 بازدید