نفس تار

بسم الله الرحمن الرحیم

نفس تار

در تاجیکستان مثال جالبی است که "کمپیرها"(پیرزنان) و "موسفیدان" (پیرمردان) به هنگام نصیحت یاشان(جوانان) از آن بسیار استفاده می کنند.

آدمیرَ دو نفس میکُشَ

نفس ته و نفس تار

(میل جنس – نفس ته - و میل به خوردن – نفس تار- آدمی را می کشد)

/ 0 نظر / 3 بازدید